Reglement

Reglement Eindhoven Cultuurprijs d.d. 24 juni 2024

Stichting Cultuur Eindhoven reikt eenmaal per jaar de Eindhoven Cultuurprijs uit aan culturele organisaties, initiatieven of individuele makers voor hun verdiensten voor de stad. Het doel van de prijs is het stimuleren van culturele initiatieven en makers en zichtbaarheid/draagvlak voor kunst en cultuur in de stad te vergroten.

Er worden ieder jaar drie prijzen uitgereikt: een Stimuleringsprijs en twee Waarderingsprijzen. De Waarderingsprijzen worden uitgereikt aan een organisatie én een individu die een bijzondere prestatie of impact heeft gerealiseerd op kunst- en cultuurgebied in Eindhoven.  Het prijzengeld voor iedere afzonderlijke prijs wordt jaarlijks bekendgemaakt.

Er zijn 3 categorieën:
- Waarderingsprijs organisatie
- Waarderingsprijs individu
- Grote belofte voor de toekomst in de vorm van de Stimuleringsprijs

Artikel 1. Selectiecriteria:
1.1 Er moet sprake zijn van een prestatie op het gebied van cultuur die van uitzonderlijke meerwaarde is voor de stad en waarbij er een verbinding is met de (inwoners van) gemeente Eindhoven.
1.2 De Waarderingsprijs voor een organisatie of individu wordt toegekend aan een organisatie of maker met een aantoonbare staat van verdienste en uitzonderlijke prestaties.
1.3 Voor de Stimuleringsprijs komen makers/organisaties  in aanmerking die korter dan vijf jaar bestaan en een bijzondere belofte voor cultuur in Eindhoven zijn.
1.4  Een motivering moet onderdeel uitmaken van de nominatie waarin wordt uitgelegd waarom hij of zij vindt dat de genomineerde organisatie of maker een prijs verdient.
1.5 Een motivering is open qua vorm: het mag een tekstbestand, video of andere vorm bevatten.
1.6 Een winnaar van de Eindhoven Cultuurprijs kan, voor zowel Stimulerings- als een van de Waarderingsprijzen, met dezelfde nominatie maar één keer per tien jaar deelnemen.
1.7  Een winnaar van de Stimuleringsprijs kan in de volgende jaren wel genomineerd worden voor één van de Waarderingsprijzen.
1.8 Het is niet toegestaan dat een organisatie of maker zichzelf nomineert.

Artikel 2. Procedure:
2.1 De bij Cultuur Eindhoven ingediende nominaties worden verzameld en een longlist met alle nominaties wordt beschikbaar gesteld aan de jury.
2.2 De jury maakt vervolgens een shortlist van maximaal drie genomineerden per categorie inclusief onderbouwing.
2.3 De 3 genomineerden per categorie worden openbaar gemaakt.
2.4 Daarna buigt de jury zich over de genomineerden voor iedere categorie en kiest een winnaar per categorie. De jury kan de leden van de Cultuurraad betrekken bij de besluitvorming en bepaalt in welke mate zij daar gebruik van maakt.
2.5 Ten behoeve van de selectie en besluitvorming over Stimuleringsprijs voert de jury gesprekken met de genomineerden. De jury beslist wie uitgenodigd wordt en wat de inhoud is van deze gesprekken.

Artikel 3. Jury:
3.1 De jury bestaat uit minimaal drie en uit maximaal zeven  leden met aantoonbare kennis op verschillende disciplines en vakgebieden, zowel cultureel als breed maatschappelijk. De leden van de jury worden benoemd door de Raad van Toezicht van stichting Cultuur Eindhoven.
3.2 Cultuur Eindhoven is verantwoordelijk voor het secretariaat van de jury.
3.3 Eerdere winnaars mogen het daaropvolgende jaar deel uitmaken van de jury.
3.4 De leden van de jury worden benoemd voor de duur van twee jaar en kunnen één keer herbenoemd worden.
3.5 Leden van de jury vervullen hun taak onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en onafhankelijk van genomineerden. Indien een jurylid een rechtstreeks belang of band heeft met een genomineerde, meldt hij/zij dat aan het bestuur van Cultuur Eindhoven. Het desbetreffende jurylid wordt dan uitgesloten van beraadslaging.
3.6 De samenstelling van de jury wordt gepubliceerd op de website van Cultuur Eindhoven.

Artikel 4. Uitvoering:
4.1. Cultuur Eindhoven is als enige verantwoordelijk voor de communicatie over en uitvoering van de Eindhoven Cultuurprijs en kan desgewenst samenwerking aangaan met derden.
4.2. Cultuur Eindhoven behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de prijs niet uit te reiken.

Artikel 5. Verplichtingen en verantwoording winnaars Eindhoven Cultuurprijs:
5.1. Bij de Stimuleringsprijs dient het prijzengeld ingezet te worden om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van het culturele doel.
5.2. Bij de Waarderingsprijs dient de winnaar Cultuur Eindhoven te informeren over het bestedingsdoel van het prijzengeld.

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Cultuur Eindhoven na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht en treedt in werking op het moment van publicatie.